Vyhlásenia k podmienkam používania stránok

 

Prevádzkovateľom webového sídla https://www.jednota-nz.sk/ je právnická osoba: Obchodné meno: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Sídlo: Hlavné nám 6, Nové Zámky 940 49

Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Dr, vložka č. 60/N

IČO: 00 168 882

(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

 

Webovým sídlom https://www.jednota-nz.sk/ sa rozumejú aj podstránky https://www.jednota-nz.sk/ (ďalej len „stránky“), vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov. Služby na stránke nie sú adresované osobám mladším ako 18 rokov.

 

Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, softvér, ako aj iné predmety duševného vlastníctva nachádzajúce sa na stránkach možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na stránkach nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

Stránka by mala korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch.

 

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach.

 

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.

 

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku stránok, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb poskytovaných na stránkach.

 

Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a Zásady spracúvaní cookies informujú užívateľov

 • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a

 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

Užívateľom služieb stránok, vrátane podstránok, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané:

 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • propagovať pornografiu,
 • propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
 • poskytovať prostredníctvom stránky reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

V diskusii najmä pri využívaní podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:

 • obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb
 • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom
 • propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
 • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
 • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.

Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na jednota@jednota-nz.sk.

Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a prevádzkovateľ nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.