Máte otázku?


Kontaktujte nás

Kontakt

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov na stránke kontakt je COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, so sídlom Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky, IČO: 00168882, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka číslo: 60/N


Zákazník COOP Jednoty je ako dotknutá osoba oboznámený s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov vyplnených vo formulári na tejto stránke, budú evidované v databáze a spracovávané:

  • COOP Jednotou Nové Zámky, spotrebné družstvo, so sídlom Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky, IČO: 00168882, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka číslo: 60/N

za účelom:

  • riešenia, vyhodnocovania a evidencie podnetov alebo pripomienok a pre potreby korešpondencie so zákazníkom v danej veci

COOP Jednota bude osobné údaje poskytnuté zákazníkom spracovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, evidovať ich vo svojej databáze a spracovávať ich od poskytnutia pre účely uvedené vyššie na dobu neurčitú.


Dotknutá osoba má právo:

  • tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom tohto formulára alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné do 30 dní od jeho doručenia;
  • na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
  • obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu - na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Vyhlasujem, že súhlas so spracovávaním osobných údajov som si prečítal/a a na ich spracúvanie pre účely:

dávam svoj výslovný súhlas.


Adresa

COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
Hlavné námestie 6
Nové Zámky 940 49

Kontaktné údaje

Telefónne číslo:
+421 35/692 14 00

E-mailová adresa:
jednota@jednota-nz.sk


Mapa