Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ELETRONICKÚ OBJEDNÁVKU NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK (ďalej len „VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. PRE ELETRONICKÚ OBJEDNÁVKU NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK

www.jednota-nz.sk

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. KÚPNA CENA NPU
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 6. MIESTO DODANIA
 7. SPÔSOB DORUČENIA NPU DO MIESTA DODANIA
 8. DODANIE NPU
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY(Reklamačný poriadok)
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

PREDMET ÚPRAVY

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. (ďalej ako “CJNZ”), so sídlom: Hlavné námestie 6, 94 48 Nové Zámky, IČO: 00168882, IČ DPH: SK 2020401262, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr. vložka číslo 60/N (ďalej len „COOP Jednota Nové Zámky“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez objednávkový formulár umiestnený na internetovej stránke jednota-nz.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

DEFINÍCIE

Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

 1. Nákupné poukážky(ďalej len NP) je darčeková poukážka, v nominálnych hodnotách 3, 5, a 10€ . Tieto poukážky je možné použiť pri platbe vo všetkých predajniach COOP Jednoty Nové Zámky. Je možné ich použiť pri nákupe ľubovoľného druhu tovaru, vrátane alkoholu a cigariet.
 2. Elektronická objednávka - Elektronická objednávka je spôsob umožňujúci objednanie nákupných poukážok COOP Jednoty Nové Zámky od COOP Jednoty Nové Zámky cez webovú stránku spoločnosti prostredníctvom objednávkového formulára.
 3. Kupujúci -Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať NP cez webovú stránku CJNZ a uzavrieť so spoločnosťou COOP Jednota Nové Zámky kúpnu zmluvu ohľadom nákupných poukážok ponúkaných cez webovú stránku CJNZ, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a povinné údaje a cez objednávkový formulár odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
 4. Oprávnená osoba -Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej majú byť objednané NP odovzdané. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaných nákupných poukážok.
 5. Objednávkový formulár.Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia nákupných poukážok do miesta dodania, označenie objednaných nákupných poukážok a kúpnu cenu objednaných nákupných poukážok vrátane DPH. Pri odoslaní formuláru sa následne údaje spracujú do databázy spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky za účelom evidencie na dva roky. Ak kupujúci urobí opätovnú objednávku jeho údaje už v databáze CJNZ existujú a preto sa iba aktualizujú a následne sa predlží lehota uchovávania údajov o kupujúceho na nasledovné dva roky.
 6. Aktuálna ponuka nákupných poukážok (ďalej len NP).Aktuálna ponuka NP je ponuka nákupných poukážok zverejnená na internetovej stránke jednota-nz.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie NP (napr. názov, hodnotu poukážky, atď.) Zmeny aktuálnej ponuky NP (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky NP sa táto zmena nevzťahuje.

UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky dodá kupujúcemu objednané NP (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky.
 2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením a odoslaním Objednávkového formuláru (tzv. Záväzná objednávka) na internetovej stránke jednot-nz.sk/nakupne-poukazky
 3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci súčasne vyjadruje súhlas s vytvorením elektronickej faktúry, ktorá je následne odoslané pre kupujúceho prostredníctvom e-mailu v zmysle bodu 8.1 týchto VOP,
  • vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a
  • vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 1. Objednávka zaniká:
  • odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky,
  • alebo uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 2. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky neznamenajú potvrdenie objednávky.
 3. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 4. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky dodať kupujúcemu objednané NP do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho NP v mieste dodania prevziať a zaplatiť za ne kúpnu cenu.
 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky povinná prijať.

KÚPNA CENA Nákupných poukážok

 1. Kúpna cena za objednané NP je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
 2. Kúpna cena NP nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia NP, ktorý si kupujúci zvolil.
 3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní NP:
  • platba bankovým prevodom
  • platba pri osobnom prevzatí NP v spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky
 4. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí NP v spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky.
 5. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky povinná dodať kupujúcemu dostupné NP.
 2. Pri výbere iného spôsobu platby ako pri osobnom prevzatí a zaplatení NP na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

MIESTO DODANIA

 1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

SPÔSOB DORUČENIA NP DO MIESTA DODANIA

 1. Spôsob doručenia NP do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania NP.
 2. Spôsoby doručenia NP do miesta dodania sú:
  • Slovenská pošta – adresnou zásielkou (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania NP),
  • Osobný odber NP, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Nové Zámky, (zoznam predajní je uvedený na jednota-nz.sk/predajne) alebo v centrále spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. na adrese Hlavné námestie 6, Nové Zámky, Oddelenie marketingu a propagácie.

DODANIE NP

 1. Záväzok spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky dodať NP je splnený odovzdaním objednaných NP kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii NP upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 2. Zodpovednosť za vady NP a vrátane NP, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou COOP Jednota Nové Zámky a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Pokiaľ NP neboli kupujúcemu odoslané, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji NP alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia NP a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, uvedený nižšie v tomto dokumente.
 3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaných NP, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu COOP Jednota Nové Zámky, s.d., Hlavné námestie č. 6, 940 48 Nové Zámky alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu marketing@jednota-nz.sk.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky povinná:
  1. prevziať NP späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať NP na adresu: COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie č. 6, 940 48 Nové Zámky alebo ho osobne odovzdať v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Nové Zámky. Odporúčame Vám NP zaslať ako balík doporučenou zásielkou. NP nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,
  2. +vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 7. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia NP, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COOP Jednota Nové Zámky. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COOP Jednota Nové Zámky.
 8. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia NP kupujúcim. V prípade vrátenia poškodených NP a/alebo NP, ktorých hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti NP, spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na NP. Pohľadávka spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
 9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať NP späť alebo ho odovzdať spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak boli NP odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie NP spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky znáša kupujúci.
 10. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  1. ak pri platbe na účet spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
  2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednané NP platba pri osobnom prevzatí NP v spoločnosti COOP Jednoty Nové Zámky
   • na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
   • na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,
  3. Odstúpenie spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  4. Odstúpenie spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie NP.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania NP, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelomuzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaných NP, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom elektronickej objednávky a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 3. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania NP v poštovom stykus dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaných NP; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky za účelom doručenia objednaných NP, resp. Slovenskej pošte, a.s.
 4. Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“na webovej stránke spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky marketing@jednota-nz.sk. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 5. Spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 6. Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osobyso spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného NP.
 7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:
  • Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky marketing@jednota-nz.sk.
  • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
  • presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.
 8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky namietať voči
  • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
 9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosti COOP Jednota Nové Zámky informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 11. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 12. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 13. Cookies
  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 
  Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 

  Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie: 
  1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
  2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
  3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018
 2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke jednota-nz.sk.
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.