Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Úvodné ustanovenie

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri príjmaní a vybavovaní reklamácii spotrebiteľov (ďalej ako “kupujúci”) v súvislosti s kúpou tovarov v predajniach COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo (ďalej ako “predávajúci”)

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru

2.1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci neodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

2.4. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

2.5. Ak sa vada prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za vadu, ktorá existovala už pri predaji, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

 

 1. Záručná doba

3.1. Dĺžka záručnej doby

3.1.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovaru, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.1.2. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje, doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.

3.1.3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa používali po dlhšiu dobu, môže byť záručná doba určená dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom zároveň urči podmienky a rozsah tejto záruky.

3.1.4. Ak je vydaný záručný list, predávajúci ho riadne vyplní a potvrdí. Záručný list musí obsahovať: obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

3.2. Začiatok plynutia záručnej doby

3.2.1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

3.2.2. Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

3.2.3. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3.2.4. Ak sa vybaví reklamácia opravou, nie je doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, do záručnej doby započítaná.

 

 1. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v akejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo na určenom mieste.

4.2. Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu

u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

4.3. Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

- do 6 mesiacov od zistenie vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby

- pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe

Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe, t.j. ešte pred odchodom z pokladničnej zóny.

4.4. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe, záručný lisť (ak bol k predanej veci vydaný). Originálny obal výrobku kupujúci predloží, len ak je to možné.

 

 1. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

5.1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo  ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a §623 Občianskeho zákonníka). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých situáciách najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.2. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.3. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady na odborné posúdenie podľa bodu 5.2. a 5.3. tohto reklamačného poriadku znáša predávajúci.

5.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5.5. Predávajúci je povinný najneskôr od 30 dní od dátumu reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5.6. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenie svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI

Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Poštovný priečinok 29, 827 99 Bratislava

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk, ars@soi.sk

alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo na voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských subjektov sa obráti.

 

 1. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

6.1. Pri odstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:

6.1.1. Bezplatné odstránenie vady - predávajúci je povinný vadu odstrániť vykonaním záručnej opravy takým spôsobom, aby vada bola bezplatne, riadne a včas odstránená tak aby tovar nebol v dôsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnotený (vzhľadovo, funkciou, kvalitou);

6.1.2. Výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti;

Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru je podmienené tým, že:

- výmena je možná

- predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

6.2. Pri neodstrániteľných vadách:

6.2.1. Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak:

 1. a) vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru potravinárskeho charakteru
 2. b) ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že:

    - po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne

    - ak ide o väčší počet vád, t.j. ak sa na tovare v dobe uplatnenia nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád;

6.2.2. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:

 1. a) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád;
 2. b) odstúpenie od zmluvy;
 3. c) primeranú zľavu z ceny, ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať;

6.2.3. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných z dokladovaných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady uplatnil riadne a dôvodne, t.j. že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie úspešný. Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne uplatniť v sídle COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo uvedeného v tomto reklamačnom poriadku, najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej musí byť uplatnené právo zo zodpovednosti za vady inak toto právo zanikne.

 

 1. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. februára 2016, čím ruší a nahrádza reklamačný poriadok zo dňa 1. júla 2007.