Pravidlá sútaže MECOM „Dnes roztočíme gril párty“

 

MECOM „Dnes roztočíme gril párty“

realizovaná v predajniach COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

v termíne od 24.5.2021 do 24.6.2021 (ďalej len „súťaž“)

Oficiálne pravidlá súťaže

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky  a Mecom group, s.r.o., Poľná 4 ,Humenné (ďalej  len „Usporiadateľ”).

 

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.5.2021 do 24.6.2021  

 

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je:

zakúpiť v termíne súťaže (od 24.5.2021 do 24.6.2021) ľubovoľný výrobok z radu Mecom Gril Party od spoločnosti Mecom Group s.r.o., v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo.

 

Po splnení tejto podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi pokladničný blok z realizovaného nákupu. V prípade záujmu zapojenia sa do súťaže, zákazník napíše svoje meno, adresu a vhodí ho do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej predajni COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 

 

5. Výhry

2x bicykel CTM

5x ruksak Husky

2x elektrický gril Weber

 

6. Žrebovanie výhier

Do žrebovania budú zahrnuté všetky platné pokladničné bloky s čitateľným menom, adresou zákazníka a telefónnym číslom, ktoré boli počas trvania súťaže vhodené do označených súťažných boxov určených pre účely tejto súťaže, nachádzajúcich sa v predajniach COOP Jednota. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 20.7.2021

 

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle  § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

 

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

 

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

 

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá uvedenej súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

Jednotlivé výhry budú výhercom odovzdané osobne. Pri odovzdávaní výhry bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry.

 

11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR vrátane vyčíslenej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

 

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v predajniach "COOP Jednota Nové Zámky, s.d. v období od 24.5.do 24.6.2021, dáva dobrovoľne svoj súhlas Organizátorovi súťaže COOP Jednota Nové Zámky, s.d., Hlavné námestie 6, 940 49  Nové Zámky, so spracovaním svojich osobných údajov pre  účel  organizovania a priebehu súťaže (nadviazanie kontaktu so súťažiacim, zaslania výhry, zverejnenia výsledkov súťaže na výhernej listine, internete Organizátora, facebooku Organizátora a v médiách) a s tým súvisiacu účtovnú evidenciu. Tento súhlas dáva súťažiaci do doby pominutia účelu spracúvania osobných údajov a počas ich uchovávania v zmysle platných právnych predpisov.

Účastník zároveň berie na vedomie nižšie uvedené informácie:

a/  súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť súťažiacim kedykoľvek bezplatne odvolaný  písomnou formou na vyššie uvedenú adresu Organizátora.

b/ súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov v zmysle platného zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

c/ súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby Organizátora  alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.

f/ Organizátor po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni COOP Jednota, na webovej stránke www.jednota-nz.sk/súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

 

V Nových Zámkoch, dňa  20.5.2021