Spontex - Súťažte s ježkom

Pravidlá súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 16. 9. 2019 do 31.10. 2019 vo všetkých supermar­ketoch prevádzkovaných COOP Jednotou Nové Zámky. Podmienkou súťaže je nakúpiť v termíne súťaže (od 16. 9. 2019 do 31.10.2019) výrobky výrobcu SPONTEX v mi­nimálnej hodnote 5€ v supermarketoch prevádzkovaných COOP Jednotou Nové Zámky. Po splnení tejto podmienky sa môže zákazník zapojiť do súťaže a postúpiť do žrebovania, ak správne a čitateľne vypíše svoje kontaktné údaje na zadnú stra­nu pokladničného dokladu so súťažným nákupom (meno, priezvisko, adresu (tel. číslo- nie je podmienkou)) a takto vypísaný pokladničný doklad vhodí do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v supermarketoch prevádzkovaných COOP Jednotou Nové Zámky, SD.

Žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 15. 11. 2019, v COOP Jednote Nové Zámky, SD na ulici Hlavné námestie 6 zo súťažných pokladničných dokladov vhodených do súťažného boxu. Do žrebovania budú zaradené len pokladničné doklady, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v pravidlách súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.jednota-nz.sk, facebook stránke najneskôr do 30. 11. 2019.

Výherca bude oboznámený o výhre prostredníctvom doporučeného listu alebo telefonicky ,najne­skôr do 30. 11. 2019.

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom po­tvrdený. V prípade, ak sa nepodarí výhercu kontaktovať alebo sa výherca o výhru neprihlási usporiadateľovi do 31. 1. 2020, výherca stráca právo na získanie výhry.

Súťažiaci po vyplnení svojich osobných údajov na zadnú stranu pokladničného dokladu v zmysle oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov na pokladničnom doklade, sa zapája do súťaže „SPONTEX súťaž“ ako aj to, že jeho osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, v prípade výhry účastníka aj za účelom účtovníctva a registratúry.