História

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo pôsobí na vnútornom trhu od r. 1950. Základy, na ktorých bolo družstvo založené sa rozvíjali a úspešne existujú až dodnes, tvorili základnú filozofiu družstevníctva založenú na členstve a družstevných demokratických princípoch.

Vývoj nášho spotrebného družstva možno rozdeliť do niekoľkých etáp.

1945-1959       Obdobie reorganizácií (vznik Jednoty)
1960          Zlúčenie spotrebných družstiev Šurany, Štúrovo a Nové Zámky
1960-1990      Spotrebné družstevníctvo v nových podmienkach, návrat družstevného obchodu do miest, svojpomocná výstavba 44 prevádzok
1990        Jednota spotrebné družstvo po transformácii
2004        COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo  (zmena obchodného mena)

Úlohou Jednoty SD od vzniku až do roku 1989 bolo zásobovanie obyvateľstva prostredníctvom siete svojich prevádzkových jednotiek umiestnených prevažne výlučne na vidieku. Za toto obdobie sa intenzívnou výstavbou a modernizáciou obchodnej siete podstatne zmenila štruktúra majetku družstva.

Významným historickým medzníkom vo vývoji družstva bol rok 1989 prinášajúci zmenu spoločenského systému a rok 1992, od ktorého sa datuje jeho novodobá história. Úspešný proces transformácie v r. 1992 otvoril priestor pre podnikanie v nových ale podstatne náročnejších spoločenských, ekonomických a legislatívnych podmienkach. Získať rozhodujúcu pozíciu a obstáť v týchto podmienkach si vyžadovalo obrovské úsilie, množstvo tvrdej práce, kvalifikovaných a racionálnych rozhodnutí. Ich správnosť potvrdzujú dosahované výsledky, ktoré družstvo už niekoľko rokov zaraďujú na popredné miesta v systéme spotrebných družstiev na Slovensku.

Úspešnosť družstva dokumentujú základné ukazovatele jeho činnosti. Dosiahnutý maloobchodný obrat  v roku 1992 predstavoval 780 miliónov Sk, v roku 1998 po prvý krát presiahol 1 miliardu Sk a v roku 2006 dosiahol viac ako 2,6 miliardy Sk.  Nadväzne na rast výkonov narastal aj počet zamestnancov družstva, keď v roku 1996 bol počet zamestnaných fyzických osôb 619  a v roku 2006  takmer 1000 osôb.

Základ úspechov družstva tvorilo prepojenie podnikateľskej filozofie s vytváraním podmienok pre jej realizáciu zamestnancami. V roku 1998 bol otvorený prvý supermarket a dnes má COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo 4 Terná,  20 supermarketov a ďalšie predajne. Postupne sa zriaďovala sieť predajní aj mimo okresu Nové Zámky, pričom snahou bolo vytvoriť zodpovedajúce až nadštandartné nákupné podmienky vybavenosťou predajní  moderným obchodným zariadením.

Družstvo sa v celej svojej histórii výrazne orientovalo na svojich členov a zákazníkov. V súčasnom období má COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo 12.500 členov a 80.600 majiteľov zákazníckych nákupných kariet.

Cesta, ktorou prešlo naše spotrebné družstvo bola dlhá a kľukatá. Obdobia úspechov sa striedali s náročnými obdobiami. Za všetkými úspechmi stáli ľudia, oddaní a neúnavne tvoriaci trvalé hodnoty.